Kognitiv Coaching för ledare med ADHD

Många med ADHD har framgångsrika karriärer som ledare eller chefer, delvis tack vare sin diagnos. Den energinivån som de med en ADHD-diagnos besitter kan ofta vara en fördel i karriärslivet. Många med ADHD besitter också en stor kreativitet och idérikedom. Med rätt stöd i form av verktyg och behandling är det möjligt att utnyttja sin ADHD:s styrkor till sin fördel, och samtidigt lära sig hantera de svårigheten den bär med sig.

Kognitiv Coaching är en metod för personlig utveckling och personligt ledarskap som har effekter på både individ, organisation och affärsverksamhet. Kognitiv Coaching bidrar till att förbättra arbetsprestation och ökar arbetsglädjen och utveckla dig som chef och ledare.

Kognitiv Coaching hjälper oss att utnyttja tankens kraft på ett bättre sätt. Du lär dig fokusera på möjligheter mer än problem. Genom Kognitiv Coaching kan vi lära känna våra egna stressreaktioner och förändra våra tankemönster för att minska stressen i våra liv. Avslappningsträning som är en del av mental träning, ökar chans för återhämtning, vila och ökad energi.

Kognitiva Teamet ADHD erbjuder Kognitiv Coaching och mentral träning som stöd för dig med ADHD som är chef eller ledare. Kognitiv Coaching som hjälper dig att fokusera för att uppnå bättre resultat. Vi hjälper dig att att utveckla starka sidor och blir tryggare i ditt ledarskap.

Kognitiv Coaching samtalen är konkreta och inriktade på att hitta lösningar och vägar som leder framåt och ökar självmotivationen, bättre prestationer och ökar arbetsglädje. Kognitiv Coaching utgår från Kognitiv Beteendeterapi som är evidensbaserade metoder och visar på mycket goda resultat att uppnå förändringar.

Coachingsamtalen är cirka 45 minuter, mellan varje sammankomst ges hemuppgifter. Coachingstöd ges i webbmöten och på vår mottagning.